Kursmål för visning

Visningen berör bland annat nedanstående strävansmål för de samhällsorienterande ämnena.

För mellanstadiet

Eleven ska:

  • Bli förtrogen med olika sätt att kunskapa samt utveckla insikter i hur olika medier kan användas och hur de påverkar människan och samhället.
  • Känna till och kunna resonera kring grundtankar i ett demokratiskt system och praktisera demokrati i vardaglig handling.