Visning av Polismuseet

När fick kvinnor bli poliser? Varför är uniformen blå? Vilka krav finns för att man ska bli polis?

Under visningen av Polismuseets olika utställningar
bjuder museets pedagoger in till dialog och samtal
som fördjupar kunskapen om polisens roll i vår demokrati.  

Tid: 1 timme. Pris: 400 kr.
Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Om Polismuseets utställningar

Innehåll och koppling till kursplanen i samhällskunskap  

För högstadiet

Under denna aktivitet berörs kursmålen för Samhällskunskap.
Eleven skall:

 • förstå grundläggande begrepp och företeelser i ett demokratiskt system och kunna problematisera demokratiska förhållningssätt i vardagen
 • förstå mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och underhållare granskas

För gymnasiet

Under denna aktivitet berörs kursmålen för Samhällskunskap A
Eleven ska

 • ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt
 • kunna förstå hur politiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar vårt samhälle
 • kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som framtida perspektiv
 • kunna lägga etiska perspektiv på olika samhällsfrågor
 • kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor
 • känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar och ställningstaganden formas.


Under denna aktivitet berörs kursmålen för Mediekunskap:

 • förstå mediernas olika användningsområden, sambanden och samspelet dem emellan och känna till hur medierna påverkar människor.

Under denna aktivitet berörs kursmålen för Mediekommunikation A

 • förstå betydelsen av kommunikation via olika medier och deras roll i samhället
 • ha kunskap om företags, förvaltningars och organisationers behov av intern och extern information
 • ha kunskap i socialpsykologi och konsumentbeteende samt om hur mottagare påverkas av olika budskap
 • kunna föra resonemang kring etik i samband med medieproduktion